Senaste Kommentarerna

tisdag 1 februari 2011

Prestationsångest och Impotens

Prestationsångest är ångest som personer kan få i samband med att de förväntas prestera något där andra personer har förväntningar på personen. Det kan vara allt från att hålla tal till att utföra större arbeten. Det är stor risk för prestationsångest när man får en för höga krav på sig vilka man känner att man inte kan leva upp till.

Impotens
Sviktande potens är något som man inte gärna talar om, åtminstone inte som drabbad. Problemet är dock stort, bara i Sverige beräknas 250 000 män i mer eller mindre hög grad lida av impotens och ännu fler råkar ut för tillfälliga erektionsrubbningar.

Även om den manliga självkänslan inte sitter i penisen så betyder förlusten av kontrollen över något så betydelsefullt som sexualiteten att självförtroendet hos många män skjuts i sank när de drabbas av impotens. Den som drabbas kan uppleva att en betydande del av hans manlighet försvinner och problemet förvärras ytterligare av att sexualiteten hör till något av det mest privata. Den egna sexualiteten är något som man inte ofta talar med någon annan om, ibland inte ens med sin partner.

Impotens, eller erektil dysfunktion som det kallas på läkarspråk, innebär att mannens penis inte kan uppnå tillräcklig erektion. Problemet kan variera från individ till individ - från mindre besvär till en total förlust av förmågan att kunna få erektion.

Problemet är vanligare med stigande ålder och cirka fem procent av 50-åringarna är totalt impotenta, för män i 60-årsåldern är siffrorna 15 procent och för dem över 70 år beräknas 40 procent lida av total impotens. Om man räknar med de män som endast har mindre erektionsproblem stiger antalet drabbade ytterligare.

Stimulerande testosteron nödvändigt för sexlusten
I vissa fall kan impotensproblemen bero på hormonella förändringar och det är i första hand det manliga testosteronet som förekommer i alltför låga koncentrationer. Testosteronet i sig själv är inte nödvändigt för att få erektion, men hormonet har en stimulerande effekt genom att det ökar den sexuella lusten i hjärnan.

Impotens kan även bottna i neurologiska sjukdomar eller skador på ryggmärgen. Problem kan även uppkomma efter kirurgiska ingrepp i nedre bäckenet, som till exempel vid prostata- urinblåse- eller ändtarmsoperationer, då viktiga nervtrådar riskerar att skadas, vilket i sin tur kan leda till svårigheter att få erektion.

Psykologiska orsaker
Det är heller inte ovanligt att total impotens eller svårighet att få erektion har psykologiska orsaker, eller åtminstone har inslag av psykologiska faktorer. Vissa män drabbas av prestationsångest, kanske har man misslyckats ett par gånger, och känner oro för att detta skall upprepas. Även stress, trötthet eller problem i relationen med sin partner kan göra att den sexuella lusten avtar eller helt försvinner. Likaså kan depressioner och andra psykiska sjukdomar samt även vissa antidepressiva läkemedel leda till impotens.

Komplicerade mekanismer bakom erektionen
Vidare kan svårigheter att få erektion bero på rubbningar i till- och avflödningen av blod till penisens svällkroppar. Det finns två långsmala svällkroppar inuti penisen och varje svällkropp består i sin tur av miljontals små hålrum. När penisen är slak är muskulaturen sammandragen och hålrummen små. När mannen blir upphetsad sänder hjärnan nervimpulser som får muskulaturen att slappna av och hålrummen fylls med blod. När penismuskulaturen utvidgas utsätts venerna, som normalt förser penisen med blod, för tryck. Trycket gör att venerna blir trängre vilket gör att blodflödet hindras, och så länge mannen är upphetsad förblir svällkropparna blodfyllda och erektionen fortsätter.

Hos vissa män händer det att blodavflödet från svällkropparna inte stängs som det ska vid erektion, vilket gör att trycket i svällkropparna inte kan upprätthållas. En orsak till blodavflödet och att det nödvändiga trycket i penisen inte kan bevaras beror på att vävnaderna i svällkropparna med stigande åldern blir mindre elastisk. En minskad förmåga att få erektion kan alltså sägas vara en normal och naturlig del i åldrandet.

Rökning och alkohol minskar förmågan
Personer med diabetes har riskerar i högre utsträckning att drabbas av impotens. Orsaken till varför dialektiker är mer utsatta är ännu inte fullständigt klarlagd, men en trolig orsak kan vara att de kärl- och nervskador som diabetes ger påverkar de fina kärlen och nerverna som är nödvändiga för att få en tillräcklig erektion.

Det finns även forskningsstudier som visar på att rökare befinner sig mer i riskzonen för att drabbas av impotens än icke-rökare. Stor alkoholkonsumtion har också negativa inverka på erektionsförmågan - kroniska alkoholister har mellan två och tre gånger så stor benägenhet att få impotensproblem.

Hjärt- och kärlsjukdomar hör de till de sjukdomar som orsakar olika grader av impotens - cirka hälften av alla män som haft hjärtinfarkt drabbas. Detta beror inte enbart på kroppsliga följder på grund av själva hjärtinfrakten utan är en följd av att den hjärtinfarktdrabbade ofta undviker alla slag av fysiska aktiviteter för att inte ytterligare belasta hjärtat. Det är heller inte ovanligt att man efter en hjärtinfarkt går in i en depression, vilket ofta inverkar negativt på erektionsförmågan.

Dessutom får många hjärtinfarktdrabbade ytterligare problem till följd av att läkemedel för hjärt- och kärlsjukdomar, som till exempel beta-blockerare och vattendrivande medel, i många fall påverkar potensen negativt.

Behandlingar
Det finns flera behandlingsmetoder för att komma till rätta med impotensproblem. För dem som har minskad sexlust som beror på för låga testosteronhalter finns läkemedel i tablettform som ökar mängden av hormonet i kroppen. Preparaten finns även i injektionsform eller som så kallade depåplåster, som kontinuerligt doserar hormonet genom huden.

Från beprövad vakumpump till Viagra
En beprövad metod som fungerar för många är en vakumpump i kombination med en pubisring. Med hjälp av vakumpumpen fylls blod på i penisen och därefter träs pubisringen runt penisroten, där den hjälper till behålla blodet i penisen.

Sedan i mitten av 1980-talet tillämpas en behandlingsmetod som går ut på att läkemedel injiceras i penisens svällkroppar. Preparatet får penismuskulaturen att slappna av vilket medför att blod kan flöda in och fylla svällkropparnas hålrum. Metoden har visat sig vara effektiv men vissa män upplever det som obehagligt att utföra injektionen. Det finns även en liten risk för att man drabbas av priapism, det vill säga en smärtsam och långvarig erektion, som, om den blir alltför långvarig, måste hävas med amfetamin eller fenotolamin.

Under senare tid har läkemedlet Viagra fått mycket uppmärksamhet. Viagra tas i tablettform cirka en timme före den förväntade sexakten och till skillnad från till exempel svällkroppsinjektionerna och vakumpumpen hjälper preparatets verksamma beståndsdelar det naturliga erektionsförloppet på traven. Viagra har även en viss effekt på kroppens blodkärl. Denna påverkan gör att människor som behandlas med nitroglycerinpreparat mot kärlkramp inte bör använda Viagra eftersom det förstärker nitroglycerinpreparatets effekter.

När inget annat hjälper kan det vara aktuellt med ett penisimplantat. Det finns två implantatsvarianter; ett som utgörs av halvfasta böjbara silikonproteser som opereras in i penisens svällkroppar, och ett inplantat vars hårdhetsgrad kan regleras via en pump vid penisroten.

snabbisen - din snabbaste väg till lycka

Reaktioner:

0 kommentarer: